Piątek 20 kwietnia 2018 r., Imieniny obchodzą Agnieszka, Teodor, Czesław
Najnowsze wiadomości: Koncert na stulecie LMK Bezpłatne szkolenie w Inkubatorze Włocławskie Sympozjum Naukowe o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy Od dziś zmiana trasy linii 17 23 kwietnia w SP 23 spotkanie Prezydenta Włocławka z mieszkańcami Dzień Ziemi 2018. Happening w SP 12 Podsumowanie konkursu Talencik 2018 Inauguracja sezonu tenisowego na kortach OSiR Komisja Edukacji Związku Miast Polskich obraduje we Włocławku Dzień Pamięci o Holokauście. Spotkanie przy Pomniku-Macewie
Aktualnie jesteś: Strona główna \ Ogłoszenia \ Przetargi
Przetargi

 

 

 

GMINA WIELGIE OGŁASZA przetarg  ustny nieograniczony   na sprzedaż

Autobusu  JELCZ L090M- (używany był w szkole jako GIMBUS) z 1999 roku.

Cena wywoławcza 14.013,00 zł.

Ogłoszenie na stronie BIP Gminy Wielgie  www.wielgie.pl   lub  w siedzibie  Gminy  Wielgie. ul. Starowiejska 8    tel.542897380

 

 

Zarząd Powiatu we Włocławku

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej zabudowanej, wpisanej do rejestru zabytków,

stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego,

położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie, gmina Brześć Kujawski

 

 1. Przedmiot przetargu

Nieruchomość, położona jest w obrębie ewidencyjnym Brzezie, gmina Brześć Kujawski, oznaczona numerem działki 89/9, o pow. 6,3032 ha, w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta WL1W/00059699/9.

Nieruchomość zabudowana zespołem pałacowo – parkowym z końca XIX wieku, wpisana do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku z dnia 4 listopada 1987 r. znak: KL-5340/29/87, nr rejestru zabytków A/1483 (dawny nr rej. zabytków 246/A). Nieruchomość zlokalizowana jest
na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 252 relacji Włocławek – Inowrocław i nr 268 relacji Brzezie – Wieniec – Brześć Kujawski. Od strony wschodniej przylega do drogi Brzezie – Brześć Kujawski, za którą znajduje się zabudowa wiejska. Po stronie południowej i zachodniej do założenia parkowego przylegają grunty rolne z zabudową siedliskową. Od strony północnej działka przylega do drogi Włocławek – Inowrocław. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem dworu, pełniącego rolę rezydencji mieszkalnej oraz towarzyszącymi budynkami gospodarczymi. Architektura dworu została zachowana w średnim stanie. Dwór zwrócony jest fasadą w kierunku wschodnim otoczony od strony zachodniej, południowej i częściowo wschodniej parkiem. Na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Brzeziu (na działce oznaczonej numerem: 89/9 o powierzchni: 6,3032 ha) znajdują się niżej wymienione budynki i budowle:

Pałac – powierzchnia użytkowa: 1 344,00 m² (kubatura: 18 682,00 m³):

 • rok budowy - 1873;
 • bryła pałacu jest zwarta, nieregularna z okrągłą, czterokondygnacyjną wieżą w południowo-wschodnim narożu. Budowla jest piętrowa, z częściowo mieszkalnym poddaszem i dwupiętrowym skrzydłem poprzecznym, od zachodu; bryłę pałacu wzbogacają płytkie ryzality;
 • technologia budowy – tradycyjna, murowana z cegły;
 • elewacje pałacu, wsparte na wysokim lekko zwężającym się ku górze cokole, o rytmicznym układzie okien
  i mocno zarysowanych w licu ceglanych ścian tynkowanych podziałach architektonicznych. Z tłem ścian wyłożonych czerwoną cegiełką silnie kontrastują wytynkowane na biało boniowane obramienia okien
  i narożników;
 • dach i pokrycie – dachy o krzyżujących się kalenicach: nad korpusem wysoki czterospadowy dach o lekko wygiętych dołem połaciach, nad skrzydłem nieco niższy prosty z połaciami o trójbocznych ryzalitach. Pokrycie połaci dachowych wykonane z gontu bitumicznego, hełm wieży obity blachą.
 • obecnie pałac jest użytkowany;
 • ogólny stan techniczny – dostateczny.

Budynek mieszkalny – dom nauczyciela - powierzchnia użytkowa: 182,80 m², powierzchnia zabudowy: 172 m² (kubatura: 1 750,00 m³):

 • forma budynku – budynek jednopiętrowy, wolnostojący, podpiwniczony (na parterze znajdują się cztery mieszkania, na piętrze dwa mieszkania);
 • technologia budowy – murowana tradycyjna;
 • dach i pokrycie – dach konstrukcji drewnianej, wielospadowy;
 • stan techniczny  – zadowalający.

Budynek kotłowni - powierzchnia użytkowa: 252,00 m² (kubatura: 1 033,00 m³):

 • forma budynku – budynek parterowy, wolnostojący;
 • technologia budowy – murowana tradycyjna z cegły;
 • dach i pokrycie – dach typu stropodach, jednospadowy, kryty papą (przeprowadzono remont w 2010 r.);
 • obecnie budynek kotłowni jest użytkowany;
 • stan techniczny – dostateczny.

Budynek mieszkalny przy wyjeździe - powierzchnia użytkowa: 30,00 m² (kubatura: 105,00 m³):

 • forma budynku – budynek parterowy, wolnostojący, podpiwniczony;
 • technologia budowy – murowana tradycyjna z cegły;
 • dach i pokrycie – dach konstrukcji drewnianej, typu stropodach kryty papą;
 • stan techniczny –  zadowalający.

Budynek mieszkalny przy kotłowni - powierzchnia użytkowa: 167,00 m² (kubatura: 584,00 m³):

 • forma budynku – budynek parterowy z poddaszem użytkowym, wolnostojący, częściowo podpiwniczony;
 • technologia budowy – murowana tradycyjna;
 • dach i pokrycie – dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty papą;
 • stan techniczny – dostateczny.

Budynek garażu - powierzchnia użytkowa: 110,00 m² , powierzchnia zabudowy 155 m² (kubatura: 330,00 m³):

 • forma budynku – budynek parterowy, wolnostojący;
 • technologia budowy – murowana tradycyjna;
 • dach i pokrycie – dach konstrukcji drewnianej, typu stropodach, kryty papą;
 • stan techniczny – niedostateczny do kapitalnego remontu.

Fontannajest częścią pierwotną architektury ogrodu. Niecka wylewana betonowa, z kamienną obudową dysz instalacji wodnej.

Brama wjazdowabrama wjazdowa umiejscowiona w północno – wschodniej, narożnej, części parku. Brama eklektyczna, murowana z 1873 roku. Utworzona z dwóch zbiegających się pod katem ścian parawanowych
i wysokich słupków bramowych, o detalu naśladującym formy pałacu. W słupkach osadzona stalowa krata
z ornamentem klasycyzującym, dwuskrzydłowa. Brama połączona jest z częścią stróżówki, wzniesiona w tym samym czasie co pałac.

 

Bezpośrednie sąsiedztwo dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki: 89/9 o powierzchni: 6,3032 ha, stanowi nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, zespół garaży i budynek chlewni (aktualnie nieużytkowany). W otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, pawilon handlowy, szkoła podstawowa i kościół katolicki, tereny rolne zabudowane i niezabudowane
oraz węzeł autostrady A – 1.

 

 

 

Cena nieruchomości i kwota wadium:

Cena wywoławcza nieruchomości 2.195.000,00zł (słownie złotych: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy,00/100),

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej 109.750,00 zł (słownie złotych: sto dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt, 00/100), wnoszone w pieniądzu.

Cena nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2011 r. Nr 177, poz. 1504 z późn. zm.).

Od ceny uzyskanej w wyniku przetargu udzielona zostanie bonifikata w wysokości: 50% .

 

 

I przetarg odbędzie w dniu 20 września 2016r. o godz. 900

w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku

przy ul. Cyganka 28, pokój nr 43, III piętro.

 

 

Przeznaczenie w planie – brak planu

Dla obszaru, na którym znajduje się nieruchomość, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy, która zmieniałaby przeznaczenie. Zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brześć Kujawski”, zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 września 2009 r. Nr XXX/188/2009 ww. nieruchomość przeznaczona jest pod: zabytkowe zespoły dworsko – parkowe i parki. Do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.), a w szczególności przepisy art. 25, 26, i 36 ustawy.

Obciążenia nieruchomości – brak.

II. Warunki przetargu

Przetarg na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości organizowany jest na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz. 1490):

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej określonej wysokości najpóźniej do dnia 14 września 2016r. na konto depozytowe Starostwa Powiatowego we Włocławku
  Nr 05 9550 0003 2001 0075 3919 0009 w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym O/Włocławek. Wadium należy wnieść w pieniądzu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego we Włocławku.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem, regulaminem i przedmiotem przetargu i nie wnoszeniu żadnych zastrzeżeń w terminie do dnia  
  14 września 2016.r. do godz. 12.00.
 3. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920  r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz.1380.).
 4. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo
  do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 7. Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zarząd Powiatu we Włocławku. W razie niestawienia się w wyznaczonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego. W przypadku zawarcia umowy wadium zostanie wliczone w cenę nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek) po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
 8. W akcie notarialnym zostanie zamieszczona adnotacja o fakcie objęcia Zespołu Pałacowego
  w Brzeziu, gmina Brześć Kujawski ochroną konserwatorską w oparciu o wpis do rejestru zabytków oraz konieczności użytkowania ww. zabytku zgodnie z przepisami wynikającymi z Ustawy z dnia
  23 lipca 2003r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U.  z 2014r. poz. 1446 z późn. zm oraz zostanie zawarte pouczenie przyszłego właściciela o prawach i obowiązkach właściciela obiektu zabytkowego określonych w art. 5 ww. ustawy, zgodnie z Decyzją Nr 216/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków., znak: WUOZ.DW.WZN.5173.6.1.2013.ERK.
 9. W akcie notarialnym zostanie zawarta informacja o zobowiązaniu przyszłego właściciela
  do wykonania prac remontowych i konserwatorskich oraz zagospodarowania zabytku zgodnie
  z programami uzgodnionymi przez Kujawsko – Pomorskiego Konserwatora Zabytków, w myśl
  Decyzji Nr 216/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: WUOZ.DW.WZN.5173.6.1.2013.ERK.
 10. Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości oraz ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi w całości nabywca nieruchomości.
 11. Z uwagi na to, że wchodzący w skład nieruchomości park oznaczony jest w ewidencji gruntów
  i budynków jako las (LsIV), zgodnie z art. 37a ustawy z dnia  28 września 1991 r. o lasach (Dz. U.
  z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.
 12.  Nieruchomość można oglądać w dni powszednie od dnia 10 czerwca 2016r. i do dnia 1 września 2016r. w godzinach od  1100 do 1400.
 13. Zarząd Powiatu we Włocławku zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 14. Wyłącza się odpowiedzialność Powiatu Włocławskiego za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.
 15.  Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w „Regulaminie przetargu”, z którym należy zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
  we Włocławku przy ul. Św. Antoniego 49 we Włocławku, I piętro, pok. 15, tel. (0-54) 230-46-88.   

  REGULAMIN PIERWSZEGO PRZETARGU

  USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

  na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, wpisanej do rejestru zabytków,

  stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego,

  położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie, gmina Brześć Kujawski

   

  Przetarg odbędzie w dniu 20 września 2016r. o godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego
  we Włocławku przy ul. Cyganka 28, pokój nr 43, III piętro.

   

   

  § 1.1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Brzezie, gmina Brześć Kujawski, oznaczona numerem działki 89/9, o pow. 6,3032 ha, w Sądzie Rejonowym
  we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta WL1W/00059699/9, zabudowana zespołem pałacowo – parkowym z końca XIX wieku, wpisana do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku z dnia 4 listopada 1987 r. znak: KL-5340/29/87, nr rejestru zabytków A/1483 (dawny nr rej. zabytków 246/A),

  2. Dla obszaru, na którym znajduje się nieruchomość, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy, która zmieniałaby przeznaczenie. Zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brześć Kujawski”, zatwierdzoną Uchwała Rady Miejskiej  w Brześciu Kujawskim z dnia
  24 września 2009 r. Nr XXX/188/2009 ww. nieruchomość przeznaczona jest pod: zabytkowe zespoły dworsko – parkowe i parki. Do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446
  z późn. zm.), a w szczególności przepisy art. 25, 26, i 36 ustawy.

  3. Cena wywoławcza nieruchomości: 2.195.000,00  zł (słownie złotych: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy,00/100). Cena nie zawiera podatku od towaru i usług (VAT). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1504 z późn. zm.).

  4. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej 109.750,00 zł (słownie złotych: sto dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt, 00/100), wnoszone w pieniądzu;

  5. Od ceny uzyskanej w wyniku przetargu udzielona zostanie bonifikata w wysokości: 50%.

   
  § 2. Celem przetargu jest ustalenie nabywcy nieruchomości, oferującego najkorzystniejszą cenę sprzedaży.

   

  § 3. 1. Przetarg zostanie przeprowadzony przez Komisję wyznaczoną zgodnie z § 8 niniejszej uchwały.

  2. Komisja przetargowa zachowuje quorum w obecności trzech członków komisji.

  § 4.1. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wpłaty wadium najpóźniej do dnia 14 września 2016r. na konto depozytowe Starostwa Powiatowego we Włocławku Nr 05 9550 0003 2001 0075 3919 0009 w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym O/Włocławek. Wadium należy wnieść w pieniądzu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego we Włocławku.

 16. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do pisemnego oświadczenia w terminie                 do dnia 14 września 2016r. do godz. 12.00, że zapoznały się ze stanem faktycznym nieruchomości, objętej przetargiem, na gruncie (w terenie) i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń.
 17. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej poza wymogami z ust. 1                                     jest ona także zobowiązana przedstawić komisji przetargowej – aktualny wypisu z właściwego rejestru sądowego (oryginał, max. do 3 miesięcy przed terminem przetargu), właściwych pełnomocnictw do dnia
  14 września 2016r., do godz. 12.00.
 18. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców odbywa się na zasadach określonych w ustawie
  z dnia 24 marca 1920  r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz.1380.).
 19. Małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – powinien przedłożyć komisji pisemną zgodę współmałżonka.
 20. 6. Osoba pozostająca w związku małżeńskim zamierzająca nabyć nieruchomość do majątku osobistego powinna przedłożyć komisji stosowne oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego.

   

  § 5.1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej do dnia 14 września 2016r. na konto depozytowe Starostwa Powiatowego we Włocławku
  Nr 05 9550 0003 2001 0075 3919 0009 w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym O/Włocławek. Wadium należy wnieść w pieniądzu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego we Włocławku.

 21. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem                           przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją bez zastrzeżeń oraz zapoznania się z przebiegiem sieci infrastruktury technicznej i stanu zadrzewienia. Wadium nie podlega zwrotowi
  w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.
 22.   Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.
 23.  Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem                                           ust. 3 wg. uzgodnienia z osobą, która przetargu nie wygra, jednak nie później niż przed upływem
  3 dni od zamknięcia przetargu.
 24.  

  § 6. Ustalona w przetargu najwyższa cena nieruchomości (z uwzględnieniem 50% bonifikaty
  i pomniejszona o wpłacone wadium) podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Dniem zapłaty jest dzień wpływu gotówki na rachunek Starostwa Powiatowego we Włocławku. Dowodem potwierdzającym dopełnienie powyższego warunku nabywca zobowiązany jest okazać się przed podpisaniem umowy notarialnej.

   

  § 7. Uczestnik, który przetarg wygra nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu
  na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

   

  § 8. Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

   

  § 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

   

  § 10. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny nieruchomości, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

   

  § 11. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte. Przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza osobę, która przetarg wygrała.

   

  § 12. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalnie postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

   

  § 13. Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zarząd Powiatu we Włocławku. W razie niestawienia się w wyznaczonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

   

  § 14. Zarząd Powiatu we Włocławku zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

   

  § 15.1. W terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Powiatu we Włocławku.

  2. W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w ust. 1 wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

   

  § 16. Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości oraz ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi w całości nabywca nieruchomości.

   

  § 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz. 1490).

Tam gramy
Region

powiat włocławskipowiat aleksandrowskipowiat gostyniński

powiat lipnowskipowiat radziejowskipowiat toruński

Polecamy strony